selenium-webdriver

selenium-webdriverでwebページ読み込み待ち

テストではうまく動いてたので気づくの遅れてしまった、これだとページ読み込み中にパース処理が走ってしまう require "selenium-webdriver" require "nokogiri" driver = Selenium::WebDriver.for :chrome driver.navigate.to url doc = Nokogiri::HTML.par…